Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Preambuła

Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) został ustanowiony w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji zamówień składanych na www.BabyTula.pl.

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Baby Tula Poland sp z o.o., adres: ul. Komunalna 5, 15-197 Białystok, NIP 522 304 15 47, REGON 362783480, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580782, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł., tel. kom.: 798 527 943, e-mail: info@babytula.com;
 2. Klient – usługobiorca w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.BabyTula.pl;
 5. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Zamówienie – oświadczenie Klienta, mogące prowadzić do zawarcia Umowy;
 8. Strony – Klient i Usługodawca;
 9. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zamieszczenie w Sklepie przez Usługodawcę informacji dotyczących Produktów, w szczególności opisu ich parametrów technicznych i użytkowych, cen i innych, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Usługodawca może wykorzystywać pliki typu cookies (ang. ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta oraz inne pliki umożliwiające np. indywidualizację adresu IP urządzenia, na które została załadowana strona www.BabyTula.pl.
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, wykorzystywany przez Klienta, następujących wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies
  • oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. Klient jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zapewnienie opisanych wyżej wymagań technicznych.
 6. Usługodawca zabezpiecza i udostępnia Klientowi treść Umowy w sposób i na zasadach odpowiednich dla zachowania bezpieczeństwa przekazu komunikatów.

 

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Klient może nabyć Produkt w drodze Umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu, wyłącznie z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej Internet. Umowa sprzedaży nie może zostać zawarta drogą telefoniczną.
 2. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu musi zostać poprzedzone złożeniem Zamówienia na stronie www.BabyTula.pl poprzez podanie danych, wymienionych w ust. 4 poniżej.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową pod adresem www.BabyTula.pl, dokonać wyboru Produktu oraz złożyć Zamówienie, stosując się do komunikatów generowanych przez serwis, w szczególności wybierając formę zapłaty oraz wskazując sposób i adres dostawy.
 4. Do zawarcia umowy niezbędne jest wskazanie przez Klienta następujących danych osobowych:
  • nazwisko i imiona Klienta,
  • adres korespondencyjny, będący również adresem wysyłki,
  • adres elektroniczny (e-mail).
  Klient akceptuje, że podanie przez niego ww. danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia Umowy oraz uzasadnione jej właściwością, oraz że niepodanie tych danych uprawnia Usługobiorcę do odmowy zawarcia Umowy.
 5. Umowa zostaje zawarta nie wcześniej, jak w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o treści potwierdzającej zawarcie Umowy sprzedaży i określającej jej wszystkie istotne elementy, takie jak: nr Zamówienia i jego treść, opis Produktu, formę zapłaty ceny oraz cenę, jak również koszty dostawy. Do chwili otrzymania wiadomości e-mail, opisanej w zdaniu poprzednim, Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia, poprzez wysłanie oświadczenia dostatecznie ujawniającego wolę anulowania Zamówienia, na adres info@babytula.com.
 6. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 7. Zobowiązania Konsumenta wynikające z Umowy trwają co najmniej do czasu uregulowania ceny.

 

§ 4 Cena i jej zapłata

 1. Ujawnione w Sklepie informacje o cenach Produktów zawierają ceny brutto, tj. obejmują podatek VAT według właściwej stawki, inne podatki i cła. Cena nie obejmuje kosztów dostawy. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz jej kosztu poprzez wybranie odpowiedniej opcji w trakcie składania Zamówienia.
 2. Informacja o cenie ujawniona w Sklepie wiąże Usługodawcę od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej. W przypadku ujawnienia w Sklepie błędnej informacji o cenie, Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, wymienionej w zdaniu poprzednim.
 3. Zapłata ceny może nastąpić, według wyboru Klienta, dokonanego przy złożeniu Zamówienia:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy prowadzony dla Usługodawcy pod numerem
   Alior Bank
   SWIFT: ALBPPLPW
   IBAN: 62 2490 0005 0000 4500 6519 2477
  • kartą kredytową – w przypadku płatności realizowanych w formie przedpłaty,
  • przy odbiorze Produktu bezpośrednio u kuriera.

Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.


  • W przypadku zapłaty ceny w sposób określony w ust. 3 punkt a) lub b) powyżej, zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego usługodawcy.

   

  § 5 Realizacja Zamówienia

  1. Złożenie Zamówienia skutkuje zarezerwowaniem Produktu. W przypadku realizacji zapłaty w formie przedpłaty (§ 4 ust. 3 lit. a) i b) Regulaminu), brak zapłaty w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy, uprawnia Usługodawcę do odstąpienia od Umowy i odmowy zrealizowania Zamówienia.
  2. W przypadku, gdy Produkt nie jest dostępny w Sklepie, Zamówienie ulega anulowaniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku, gdy Usługodawca przewiduje, że Produkt będzie dostępny w Sklepie, lecz w terminie dłuższym, niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia Zamówienia, Usługodawca poinformuje Klienta o takiej okoliczności, wskazując przybliżony termin dostępności Produktu. W takim przypadku Klient jest uprawniony oświadczyć wolę dalszej realizacji Zamówienia, zaś w przypadku braku takiej woli – Zamówienie podlega anulowaniu. W każdym przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej.
  3. Produkty, które w momencie złożenia Zamówienia są dostępne w Sklepie, przygotowane są do wysłania w terminie 24 godzin od chwili złożenia Zamówienia, jednak nie wcześniej, niż w terminie 24 godzin od dnia dokonania zapłaty, w sposób określony w § 4 ust. punkt a) lub b) powyżej; terminy te mogą ulec wydłużeniu do 72 godzin w przypadku konieczności skompletowania Produktu. W pozostałych przypadkach Produkty wysyłane są w terminie od 3 do 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, z poszanowaniem postanowienia ust. 2 zdanie przedostatnie powyżej. Postanowienie ust. 1 zdanie ostatnie powyżej stosuje się.

   

  § 6 Dostawa i odbiór Produktu

  1. Dostawa Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem spedytora GLS sp. z o.o. w Komornikach k. Poznania lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas dostawy jest niezależny od Usługodawcy i wynosi w przybliżeniu od 24 do 48 godzin od nadania przesyłki obejmującej Produkt. Dostawy realizowane są wyłącznie w dni ustawowo niewolne od pracy, z wyłączeniem sobót.
  2. Produkty mogą być dostarczone jedynie na adres podany przez Klienta przy złożeniu Zamówienia.
  3. Jeżeli nic innego nie wynika z Umowy, koszty dostawy obciążają Klienta. Informacja o kosztach dostawy będzie zawarta w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej. Koszty dostawy są płatne wraz z ceną.
  4. W chwili dostawy Klient obowiązany jest zbadać, czy Produkt:
   • nie jest uszkodzony,
   • nie jest niekompletny,
   • jest zgodny z Zamówieniem.
   W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności Produktu z Zamówieniem, Klient ma prawo powstrzymać się z odbiorem przesyłki obejmującej Produkt, z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia protokołu – w razie możliwości – przy udziale osoby realizującej dostawę, dokumentującego powód powstrzymania się z odbiorem przesyłki. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzednim zobowiązuje Klienta do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o uszkodzeniu, niekompletności lub niezgodności Produktu z zamówieniem celem ponownego przygotowania Zamówienia albo – w przypadku zapłaty w sposób określony w § 4 ust. 3 pkt a) lub b) – zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny.
  5. Odbiór przesyłki obejmującej Produkt może zostać dokonany osobiście przez Klienta bądź upoważnioną przez niego osobę.

    

   § 7 Odstąpienie od umowy

   1. Klient będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
   2. 2. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez Złożenie oświadczenia Usługodawcy na formularzu przesłanym Konsumentowi wraz z Produktem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej >www.BabyTula.pl. Usługodawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przesyła na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
   3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (w żadnym wypadku Konsument nie jest uprawniony uszkadzać, dekompletować, niszczyć lub w inny sposób pomniejszać wartość Produktu).
   4. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
   5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
   6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   7. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
    • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    • zawartej w drodze aukcji publicznej;
    • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    

   § 8 Gwarancja i postępowanie reklamacyjne

   1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty bez wad.
   2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę (gwarancja).
   3. Wada polega na niezgodności Produktu z Umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z Umową jeżeli:
    • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
    • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
    • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
    • został kupującemu wydany w stanie niezupełnym;
    • Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
   4. Usługodawca odpowiada z tytułu gwarancji, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik.
   5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Produktu z Umową, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji. Reklamację należy złożyć listem na adres Usługodawcy: Baby Tula Poland, ul. Komunalna 5, 15-197 Białystok bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@babytula.com. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie rodzaju niezgodności Produktu z Umową (wady).
   6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przez Usługobiorcę zgłoszenia reklamacyjnego. Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania reklamacyjnego Usługodawca uprawniony jest zażądać od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji.
   7. Klient, w ramach reklamacji, może w żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo naprawy Produktu, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem rozpatrzenia reklamacji, zaoferowanym przez Usługobiorcę. W przypadku, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową nie jest możliwe, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo jej całkowitej zwrotu.
   8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

    

   § 9 Ochrona danych osobowych

   1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy nimi:
    • nazwisko i imiona Klienta;
    • numer ewidencyjny PESEL;
    • adres zameldowania na pobyt stały;
    • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w punkcie c);
    • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
    • adresy elektroniczne Klienta.
   2. Zakładając Konto na www.BabyTula.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, poprzez odznaczenie komunikatu wygenerowanego przez serwis. Wyrażona zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
   3. Celem przetworzenia danych jest realizacja Umowy, której Klient pozostaje stroną oraz podjęcie działań przed zawarciem Umowy.
   4. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych.
   5. Poprzez Konto Klient uprawniony jest do dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych oraz do ich poprawienia za pośrednictwem www.BabyTula.pl.
   6. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
   7. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

    

   § 10 Pozostałe prawa i obowiązki Klienta oraz wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści umieszczane przez Klienta oraz nie prowadzi w tym zakresie kontroli. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania w serwisie www.BabyTula.pl treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest zwrócić Usługodawcy poniesiony przez niego uszczerbek, będący wynikiem zamieszczenia przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, jak również będący wynikiem bezprawnego zamieszczenia treści. Uszczerbek obejmuje w szczególności wszelkie szkody, straty, pomniejszenia majątku lub zwiększenia pasywów Usługodawcy, kary, grzywny, mandaty itp.
   2. Usługodawca uprawniony jest do usuwania lub modyfikowania tych treści zamieszczonych przez Klienta, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa bądź godzić w dobre imię i renomę Usługodawcy.
   3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie Zamówienia.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, modernizacji, przeglądu lub rozbudowy infrastruktury technicznej (hardware i software) Sklepu, z poszanowaniem uprawnień Klienta.
   5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki działania Sklepu, w tym utratę przez Klienta danych, uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, prędkość transferu danych, o ile skutki takie będę wynikiem okoliczności, za zaistnienie których Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

    

   § 11 Postanowienia końcowe

   1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom polskim, właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi polskiemu, właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku dotychczasowych Klientów, będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
   5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
   6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 04.05.2015 r.